Ochrana osobných údajov

Kto je správcom vašich osobných údajov?

Sme spoločnosť Repetebox s.r.o. so sídlom Okružná 4732, Zlín 760 05, IČO: 08381411 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, oddiel C, vložka 113385.

Aké osobné údaje spracovávame?

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete.

Ak si u nás objednáte tovar, tak od vás potrebujeme údaje, aby sme vám mohli tovar doručiť. Jedná sa predovšetkým o vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, IČO, email či telefónne číslo. Všetky údaje nám poskytujete dobrovoľne.

Osobné údaje, ktoré získavame inak ako priamo od vás

V rámci spoločných marketingových kampaniach môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj my. V prípade, že vaše osobné údaje budú poskytnuté inému subjektu, budeme vás o tom vopred informovať vrátane uvedenia toho, komu osobné údaje odovzdávame. Keď mu niekto odovzdá vaše osobné údaje nám, musí vás o tom tiež vopred informovať.

Osobné údaje tretích osôb, ktoré nám poskytnete

Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou informovať o tom dotknutú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky

Pri návšteve našej webovej stránky o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači či nastavenie vášho jazyka. Môžeme tiež spracovávať informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, tj. Napr. Aké odkazy na našich webových stránkach návštevou. Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnej osobe. Ak vstupujete na naše webové stránky z telefónu, tabletu alebo podobného zariadenia, tak je pre tieto prístroje optimalizujeme. Vaše osobné údaje v takom prípade spracovávame obdobným spôsobom, ako v prípade prístupu z počítača.

Prečo zhromažďujeme a spracovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame z týchto dôvodov:

 • Nákup tovarov a služieb: v prvom rade spracovávame vaše osobné údaje k tomu, aby sme riadne vybavili a doručili vašu objednávku.
 • Starostlivosť ozákazníkov:ak sa na nás obrátite s nejakým dotazom / problémom, musíme k jeho zodpovedanie / vyriešenie spracovávať vaše údaje. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje odovzdané aj tretím subjektom (napr. Dopravcovi tovaru).
 • E-mail marketing: e-mailová obchodné oznámenia vám zasielame na základe vášho súhlasu. Z odberu obchodných oznámení sa môžete ľahko odhlásiť.
 • Zlepšovanie našich služieb: pomocou histórie vašich objednávok a správanie na webe dokážeme ponúknuť relevantnejšie ponuky ďalšieho tovaru, napr. Príslušenstvo k zakúpeným produktom. K optimalizácii prvkov na webe môžeme využívať aj nástroje pre testovanie rôznych variantov Google Analytics, Facebook Analytics pod.
 • Zákaznícka hodnotenie tovaru a služieb: potom, čo u nás nakúpite tovar alebo služby, môžete byť požiadaní o ich ohodnotenie. Hodnotenie je možné vložiť aj z vlastnej iniciatívy.
 • Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci: vaše osobné údaje môžeme spracovávať z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a právnych nárokov. Ďalej môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci az ďalších obdobne závažných dôvodov.

Na základe akých podkladov spracovávame vaše osobné údaje?

Plnenie a uzatvorenie zmluvy

Veľkú časť vašich osobných údajov potrebujeme k tomu, aby sme s vami mohli uzatvoriť kúpnu či inú zmluvu ohľadom tovarov či služieb, ktoré si u nás chcete zakúpiť či prenajať. Akonáhle je zmluva uzavretá, tak vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme vám riadne doručili zakúpený tovar, popr. aby sme vám riadne poskytli zakúpené služby. 

Oprávnené záujmy

Vaše osobné údaje používame aj k tomu, aby sme vám poskytli relevantný obsah. Na základe oprávneného záujmu takto spracovávame najmä osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky a cookies. Z rovnakého právneho dôvodu vám ako našim zákazníkom môžeme zasielať e-mailové a SMS správy. Ak ste uvedený ako tzv. Poverená osoba nášho firemného zákazníka, budú vaše objednávky a ďalšie rokovania pripisované tomuto firemnému zákazníkovi. 

Súhlas

Na účely zasielania obchodných oznámení (e-mail marketing) a telemarketing spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu. Ak nám súhlas neudelíte a ste naším zákazníkom, tak vám môžeme obchodné oznámenia zaslať (popr. Vám v rámci telemarketingu zavolať) aj bez toho, aby ste nám udelili váš súhlas. V každom prípade však platí, že môžete takúto marketingovú komunikáciu z našej strany jednoducho zakázať tým, že nám to oznámite akoukoľvek formou (telefonicky, písomne, e-mailom či ústne).

Kedy odovzdávame osobné údaje tretím subjektom?

V týchto prípadoch odovzdávame vaše osobné údaje tretím subjektom:

 • Doručenie tovaru:vami zvolený dopravca by vám nebol schopný doručiť objednaný tovar, ak by sme mu neodovzdali niektoré údaje. Tieto údaje dopravcovi odovzdáme podľa toho, ako je vyplníte v objednávke. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdáme, oprávnený spracúvať len na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne vymazať.
 • Doručenie tovaru, ktorý pre nás uskladňuje zmluvný partner:ak si od nás objednávate tovar, ktorý sa nachádza v sklade nášho zmluvného partnera, musíme na dokončenie objednávky odovzdať vaše osobné údaje tomuto zmluvnému partnerovi, ktorý objednávku vybaví. Tento zmluvný partner potom uvedené osobné údaje musia odovzdať dopravcovi, ktorý bude tovar doručovať, pretože inak by vám dopravca nebol schopný tovar doručiť. Ako zmluvný partner, ktorý pre nás skladuje tovar, tak i dopravcu, sú vo vzťahu k osobným údajom, ktoré im odovzdávame, povinní tieto osobné údaje použiť len na účely skladovania / doručenia tovaru a potom ich bezodkladne zmazať.
 • Obchodné oznámenia:v prípade rozosielanie obchodných oznámení (napr. E-mailom) alebo telemarketingu môžeme využiť tretí subjekt. Tento subjekt je viazaný povinnosťou mlčanlivosti a vaše osobné údaje nesmú použiť na žiadny ďalší účel.
 • Štátne orgány:v prípade vymáhania našich práv môžu byť vaše osobné údaje odovzdané tretiemu subjektu (napr. Advokátovi). Ak nám právny poriadok, alebo orgán štátnej moci (napr. PZ SR), uloží povinnosť, aby sme mu odovzdali vaše osobné údaje, musíme tak urobiť.

Ako dlho vaše osobné údaje spracovávame?

V prvom rade budeme vaše údaje spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú vaše osobné údaje všeobecne spracovávané po dobu 10 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu. Tento nesúhlas môžete ľahko vyjadriť tým, že nám to oznámite akoukoľvek formou (telefonicky, písomne, e-mailom či ústne). Ďalej upozorňujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi.

Ako sú osobné údaje zabezpečené?

Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitia vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu. Všetka komunikácia medzi vaším zariadením a našimi webovými servermi je šifrovaná. K osobným údajom majú prístup iba tie poverené osoby, ktoré tieto osobné údaje nevyhnutne potrebujú pre svoju prácu.

Vaše práva v súvislosti s ochranou vašich osobných údajov?

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte najmä právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo namietať alebo sťažnosť proti spracovávanie vašich osobných údajov, právo na prístup k vašim osobným údajom , právo požadovať prenesenie vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenie vašich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame (tzv. právo byť „zabudnutý“).

Čo ďalšie je potrebné vedieť v súvislosti s ochranou vašich osobných údajov?

Zoznámenie s týmito podmienkami ochrany osobných údajov a ich prijatie môžete vykonať nižšie uvedenými spôsobmi:

 • Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára
 • Zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára
 • Zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom emailovej formulára
 • Odoslaním otázky pomocou kontaktného formulára

Spoločnosť Repetebox s.r.o. ako správca, je oprávnená tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach, prípadne Vám zašle novú verziu týchto podmienok na e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytol. 

Tieto podmienky sú platné od 1. 9. 2021