Obchodné podmienky

spoločnosti Repetebox s.r.o. so sídlom Okružná 4732 , Zlín 760 05 , IČO: 08381411 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, oddiel C, vložka 113385. ( „Repetebox“)  

1. Úvodné ustanovenia        

1.1. Tieto obchodné podmienky („OP“) upravujú zmluvné vzťahy so subjektmi , s ktorými Repetebox nadobúda súvislosti s predajom Produktov alebo poskytovania Služieb do obchodného vzťahu.         

1.2. Obchodné podmienky sú platné od 1. 1. 2021       

1.3. Zmluvný vzťah medzi Repeteboxem a Klientom sa oi. Týmito OP tiež riadi:       

1.3.1. Produktovými podmienkami, ako je definované nižšie,      

1.3.2. Podmienkami ochrany osobných údajov, ako je definované nižšie,      

1.3.3. Ustanoveniami dokumentov, na ktoré tieto OP alebo Produktové podmienky odkazujú      

1.3.4. zásady Cookies      

2. DEFINÍCIA POUŽITÝCH POJMOV        

2.1. „Cena“ je cena dohodnutá za predaj Tovar alebo za poskytovanie Služieb Repeteboxem    

2.2. „Internetový obchod“ sú webové stránky repetebox.cz, repekum.cz, repekum.eu, repekum.sk,  repetebox.eu, divikum.eu alebo shop.repetebox.cz       

2.3. „Klient“ je podnikajúce alebo nepodnikajúce osôba, ktorá prejavila záujem o kúpu Produktu alebo ktorá prejavila záujem o poskytovanie Služieb       

2.4. „Ponuka“ je návrh zmluvného vzťahu, v ktorom je uvedená Cena a Podmienky, za ktorých budú dodané Klientovi Produkty a / alebo Služby       

2.5. „Objednávka“ je návrh zmluvného vzťahu, v ktorom je uvedená Cena a Podmienky, za ktorých budú dodané Klientovi Produkty a / alebo Služby, a ktorá je odoslaná pomoc objednávkového formulára na Internetovom obchode           

2.6. „Podmienky“ sú parametre obchodného vzťahu (lehoty, platobné podmienky, termín dodania, spôsob dodania), ktoré zohľadňujú potreby Klienta a možnosti Repeteboxu       

2.7. Podmienky ochrany osobných údajov“ upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri spracovaní osobných údajov v súvislosti so Zmluvou.       

2.8. „Dopyt“ je aktívne vyjadrený záujem Klienta o Produkty či Služby Repeteboxu       

2.9. „Produkt“ sú výrobky predávané Repeteboxem       

2.10. „Produktové podmienky“ sú špecifikácie, návody a odporúčania k jednotlivým Produktom     

2.11. „Služba“ je akákoľvek služba poskytovaná za dohodnutú Cenu a Podmienok Repeteboxem či zástupcovia spoločnosti Repetebox či jej poverenými osobami,   

2.12. „Zmluva“ je akákoľvek forma zmluvného vzťahu medzi Stranami .    

2.13. „Strany“ sú zmluvné strany Zmluvy , tj. Repetebox a Klient .   

2.14. „Tovar“ sa rozumie Produkty zakúpené Klientom   

3. UZAVRETIE ZMLUVY        

3.1. Všetky ponuky Produktov a Služieb umiestnené na Internetovom obchode sú nezáväzné a Repetebox nie je povinný uzavrieť Zmluvu.       

3.2. Klient môže objednať alebo dopytovať Produkt či Služby nasledujúcimi spôsobmi:       

3.2.1. Klient vyplní objednávkový formulár na Internetovom obchodu, ktorým vzniká Objednávka .      

3.2.2. Klient pošle správu zástupcovia Rep e Tebox elektronickou poštou či odošle kontaktný formulár na Internetovom obchode. Ak je dopyt relevantný, zástupca Repeteboxu odošle Klientovi Ponuku, a to na adresu elektronickej pošty Klienta .      

3.2.3. Klient ústne (osobne či telefonicky) oznámi svoje požiadavky zástupcovia Repetebox. Ak je dopyt, relevantné zástupca Repeteboxu odošle Klientovi Ponuku, a to na adresu elektronickej pošty Klienta .      

3.2.4. Klient odošle správu alebo napíše komentár na oficiálnych profiloch Repeteboxu na sociálnych sieťach Facebook, Instagram či LinkedIn. Ak je dopyt relevantný , zástupca Repeteboxu odošle Klientovi Ponuku, a to na adresu elektronickej pošty Klienta .      

3.3. Zmluvný vzťah medzi Klientom a Repeteboxem vzniká nasledujúcim okamihom:       

3.3.1. Doručením prijatie Objednávky, ktorý je Repeteboxem zaslané Klientovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty Klienta.      

3.3.2. Doručením prijatie Ponuky, ktorý je Klientom zaslané Repeteboxu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty zástupcu Repeteboxu, z ktorého dostal Ponuku.      

3.3.3. Doručením prijatie Ponuky, ktorý je Klientom zaslané Repeteboxu elektronickou správou alebo komentárom na oficiálnej profil Repeteboxu na sociálnych sieťach Facebook, Instagram či LinkedIn.      

3.3.4. Klient ústne (osobne či telefonicky) odsúhlasí Ponuku.      

3.4. Pred prijatím Objednávky alebo pred odoslaním Ponuky je Repetebox oprávnený meniť údaje, ktoré do Objednávky alebo Dopytu Klient vložil, a to aj s ohľadom na možnosť Klienta zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do Objednávky či Dopytu            

3.5. Repetebox je vždy oprávnený v závislosti na charaktere Objednávky alebo Dopytu (množstvo tovaru, výška ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať Klienta o dodatočné potvrdenie Objednávky alebo Dopytu (napríklad písomne či telefonicky).       

3.6. Klient súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní Kúpnej zmluvy, Nájomné zmluvy či Zmluvy o poskytovaní služieb.       

4. CENA TOVARU , SLUŽBY A PLATOBNÉ PODMIENKY U ZMLUVY             

4.1. Repetebox je oprávnený požadovať uhradenie celej Ceny ešte pred odoslaním tovaru Klientovi.       

4.2. Repetebox ohľadom platieb realizovaných vystaví na základe Zmluvy Klientovi daňový doklad – faktúru v elektronickej podobe.          

4.3. Klient nemá nárok na vrátenie uhradenej ceny alebo zľavu z ceny v prípade nevyužitia objednaných Služieb alebo z dôvodov nie výlučne na strane Repetebox 

4.4. V prípade, že Klient je v omeškaní s úhradou ceny alebo jej akejkoľvek časti po dobu dlhšiu ako štrnásť (14) kalendárnych dní, je Repetebox oprávnený prerušiť poskytovanie Služieb do doby, než bude cena Klientom v plnej výške uhradená. Poskytovanie Služieb bude obnovené bezodkladne po pripísaní dlžnej čiastky na účet Repetebox . Klient nemá nárok na predĺženie doby poskytovania Služieb o dobu, po ktorú bolo poskytovanie Služieb prerušené, ani nemá nárok na zľavu či akékoľvek iné zníženie dohodnutej ceny za Služby.       

5. PREPRAVA A DODANIE TOVARU U ZMLUVY             

5.1. Klient nadobúda vlastníctvo ku Tovar jeho prevzatím. Okamihom prevzatia tovaru tiež na Klienta prechádza nebezpečenstvo škody na tovare.         

5.2. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavke Klienta, nesie Klient riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.              

5.3. Ak je Repetebox podľa Kúpne zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené Klientom, je Klient povinný prevziať tovar pri dodaní.       

5.4. V prípade, že je z dôvodov na strane Klienta nutné Tovar doručovať opakovane, je Klient povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním Tovar.           

5.5. Pri prevzatí Tovar od prepravcu je Klient povinný z kontrolovať neporušenosť obalov Tovar a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí Klient zásielku od prepravcu prevziať.           

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy             

6.1. Ak je Kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (Internetový obchod, elektronická pošta, telefonicky ), má Klient v súlade s § 1829 a nasl. Občianskeho zákonníka právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote štrnásť (14 ) dní odo dňa prevzatia Tovaru.          

6.2. Klient berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 OZ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch tu uvedených, najmä potom v prípade dodávky Tovar , ktoré bolo upravené podľa priania Klienta alebo pre jeho osobu. Jedná sa predovšetkým úpravy veľkosti, tvaru, spôsobu zabezpečenia, materiálu či potlače.         

6.3. Repetebox má právo vrátenej Tovar odmietnuť v prípade, že nie je kompletný, alebo je preukázateľne použité alebo poškodené, v takom prípade má Repetebox voči Klientovi nárok na náhradu škody zodpovedajúcej Cene alebo jej adekvátnu časti.          

6.4. Klient v prípade využitia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote 14 dní zašle alebo odovzdá Repeteboxu Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstoupení od kúpnej zmluvy , ktoré od neho dostal, vrátane vše h jeho súčastí a príslušenstva.       

6.5. Ak odstúpi Klient od Kúpnej zmluvy, nesie Klient náklady spojené s navrátením Tovar Repeteboxu , a to aj v tom prípade, keď Tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.         

6.6. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.1 týchto OP vráti Repetebox peňažné prostriedky prijaté od Klienta do štrnástich (14) dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy Klientom, a to bezhotovostne na účet Klient . Repetebox nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Klientovi skôr, než mu Klient Tovar vráti.            

6.7. Nárok na úhradu škody vzniknuté na Tovar je Repetebox oprávnený na Klientovi vymáhať.         

6.8. Repetebox nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty, zranenia alebo poškodenie majetku, či už priame alebo nepriame, spôsobené chybou dodaného Tovar , ak táto strata, zranenie alebo poškodenie majetku nevzniklo nedbalosťou, opomenutím alebo úmyslom na strane Repeteboxu       

7. ZÁNIK A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB        

7.1. Zmluva uzatvorená medzi Repeteboxem a Klientom zaniká:  

7.1.1. Uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená      

7.1.2. Dohodou Repetebox u a Klienta .      

7.1.3. odstúpením Repeteboxu      

7.1.4. odstúpením Klienta      

7.2. Repetebox je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak Klient je v omeškaní so zaplatením akýchkoľvek svojich dlhov voči Repeteboxu. Strany výslovne dojednávajú, že Repetebox je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, že Klient je v omeškaní s úhradou dlhu vzniknutého na základe inej zmluvy       

7.3. Klient je oprávnený odstúpiť od Zmluvy iba v prípade podstatného porušenia povinností zo strany Repeteboxu.       

7.4. Klient je povinný využívať Služieb výhradne pre svoju vlastnú potrebu.       

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA        

8.1. Repetebox odpovedá Klientovi , že Z boží pri prevzatí nemá vady. Najmä Repetebox odpovedá Klientovi , že v čase, keď Klient tovar prevzal:       

8.1.1. Má vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré Repetebox alebo výrobca opísal .      

8.1.2. Se hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie Repetebox uvádza alebo ku ktorému sa tovaru mi svieži tohto druhu bežne používa.      

8.1.3. Odpovídá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy.      

8.1.4. Vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.      

8.2. Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom OP sa neuplatnia u Produktov predávaných za nižšiu Cenu kvôli opotrebeniu Produktov       

8.3. Ak sa prejavia vada v priebehu jedného mesiaca od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.       

9. Záverečné ustanovenia        

9.1. Všetky právne vzťahy vznikajúce na základe alebo v súvislosti s webovou stránkou Repeteboxu sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.         

9.2. Klienti sú povinní odovzdať Repeteboxu podklady na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť. V prípade omeškania Klienta s dodaním podkladov alebo akceptáciou týchto podkladov je Klient povinný uhradiť všetky dodatočné náklady spojené s prípadným spracovaním podkladov v kratšej dobe.       

9.3. Strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách. Povinnosť mlčanlivosti trvá bez ohľadu na dobu trvania zmluvy .       

9.4. Ak je niektoré ustanovenie týchto Obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy.       

9.5. Znenie OP môže Repetebox meniť či doplňovať. Zmenené OP sú účinné dňom ich zverejnenia. Práva a povinnosti Repeteboxu a Klienta vzniknutá pred dňom nadobudnutia účinnosti nového znenia obchodných podmienok nie sú zmenou dotknuté.

V Zlíne dňa 29. 12 . 2020